Noclegi w Polsce Centralna Rezerwacja Noclegów Online Apartamenty Pensjonaty Noclegi Pokoje nad Morzem Pokoje w Górach Pokoje nad Jeziorami

OdkryjPolske.info

Centralna Rezerwacja Noclegów Online
Noclegi Pensjonaty Apartamenty Pokoje

Biuro Obsługi Klienta

tel. +4822 322 85 00
pn-pt 8-18 sob 9-14


Warunki rezerwacji


I. DEFINICJE

Warunki rezerwacji
Dokument mający na celu określenie warunków realizacji usług, których oferta znajduje się na stronach systemu rezerwacyjnego www.odkryjpolske.info . Warunki rezerwacji są jednocześnie umową zawartą pomiędzy Operatorem i Rezerwującym.

Formularz
Dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca noclegowego lub innej usługi turystycznej dostępnej w serwisie www.odkryjpolske.info.

Rezerwujący
Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, dokonująca rezerwacji.

Klient
Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, korzystająca z zarezerwowanej usługi.

Operator
Polish Travel Quo Vadis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PTQV), z siedzibą w Warszawie, ul. Ptasia 2.

Rezerwacja Hoteli: tel. (+48 22) 322 85 00
Bilety Lotnicze: tel. (+48 22) 322 85 95
Pomoc i interwencje 24h/dobę: (+48) 693 693 008

Biuro Zarządu: tel. (+48 22) 322 85 85
Dział Handlowy: tel. (+48 22) 850 59 65

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000148731 NIP 526-021-13-86 Kapitał zakładowy 252.000 zł opłacony gotówką. Agent IATA nr: 63-2 1003 3

Voucher
Dokument, który potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych zawartych w systemie www.odkryjpolske.info zgodnie ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem oraz zaakceptowanymi przez Rezerwującego warunkami rezerwacji.

II. REZERWACJA

1. Rezerwacji w serwisie www.odkryjpolske.info dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwującego wybraną usługę.
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój/apartament za 1 noc, obejmują koszt śniadań i podatek VAT. Jeśli jakaś oferta nie obejmuje śniadania lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji.
4. Wszelkie opłaty urzędowe (opłata klimatyczna, miejska itp.) powinny być uregulowane przez Klienta bezpośrednio w hotelu.
5. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Klienta.
6. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD przeliczane są po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.

III. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Karta kredytowa

1. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Rezerwującego wszystkich wymaganych danych w formularzu.
2. Autoryzacja i rozliczenie transakcji płatnych karta kredytową odbywa się przy użyciu terminala na stronie www.odkryjpolske.info poprzez bezpośrednie połączenie za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu z serwerem firmy autoryzującej.
3. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu, zablokowana na karcie kredytowej, zostanie ściągnięta z karty w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji na formularzu, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym Rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi.
4. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna.

Przelew bankowy lub przekaz pocztowy

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Rezerwujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty oraz przesłania dowodu dokonania przelewu faksem na numer: (022) 322 85 44 lub (022) 322 85 43, najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia usługi wpłata musi być zaksięgowana na naszym koncie . W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna. Należność należy przelać na konto

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.,
ul. Ptasia 2,
00-138 Warszawa,

nr rachunku dla PLN: 56 1160 2202 0000 0001 2431 8488
nr rachunku dla EUR: 68 1160 2202 0000 0001 2431 8660
nr rachunku dla USD: 37 1160 2202 0000 0001 2431 8733
nr rachunku dla GBP: 08 1160 2202 0000 0001 2580 0736

Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Stanisława Żaryna 2A,
02-593 Warszawa,
SWIFT: BIGBPLPW

IV. POTWIERDZENIE

1. System serwisu www.odkryjpolske.info zawiera usługi potwierdzane w trybie automatycznym, w oparciu o zarezerwowaną dla Rezerwującego usługę oraz usługi wymagające indywidualnego potwierdzenia przez Operatora.
2. W przypadku usługi wymagającej potwierdzenia Operatora, odpowiedź jest przesyłana w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w formularzu.
3. Odpowiedź zawiera dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwację uważa się za zakończoną.

V. FAKTURA VAT

1. Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty z zastrzeżeniem pkt 2. lub do 7 dni od daty zakończenia usługi.
2. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie "na żądanie".
3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług ( art 119 ) Operator jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT marża.
4. Jeżeli Klient nie wypełnił danych niezbędnych do wystawienia faktury, Operator uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora.
2. Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.odkryjpolske.info na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
3. Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy Operatora.
4. Operator może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy innych podmiotów.
5. W przypadku, gdy Rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie, realizacja usługi okaże się niemożliwa z innych, niż określone w pkt 1 przyczyn albo jej wykonanie łączyłoby się z uiszczeniem nadmiernych według Operatora opłat, wówczas Operator zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego zapłaty za usługę, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. Zwrot zostanie dokonany w takiej formie w jakiej została dokonana wpłata, czyli odpowiednio przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
6. Zwrot uiszczonej przez Rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.
7. Zwrot, o którym mowa w pkt 5 nastąpi na rachunek Rezerwującego wskazany w formularzu, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców np. w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych, lub innych urządzeń.
9. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
10. W przypadku, jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu www.odkryjpolske.info), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Operatora.

VII. WARUNKI ZMIAN I ANULACJI

1. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji pobierane są następujące opłaty:
a. 50 pln (około 12 euro) - gdy rezygnacja nastąpi do 72 godzin przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi;
b. 100% kosztu pierwszego dnia pobytu rezerwacji (w przypadku rezerwacji miejsca noclegowego) oraz 100% całkowitego kosztu rezerwacji (w przypadku rezerwacji innych usług), gdy anulacja nastąpi na 72 i mniej godzin przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi.
c. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący rezygnuje z dokonanej rezerwacji, jednak nie dokona anulowania poprzez wypełnienie i wysłanie formularza anulacji;
d. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi, bez dokonania wcześniejszej zmiany.

2. W przypadku anulowania rezerwacji należna kwota zwracana jest na kartę bądź na konto Rezerwującego (w zależności od metody dokonania płatności).
3. W przypadku kiedy anulacja dotyczy rezerwacji oferty specjalnej, a opis ceny zawiera inną niż wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu informację dotycząca warunków anulacji, wówczas za obowiązujące uznaje się warunki określone bezpośrednio przy danej ofercie cenowej. Anulacji bezkosztowej nie podlegają w szczególności oferty opatrzone klauzulą "Uwaga!!! Oferta specjalna, w przypadku jakiejkolwiek zmiany bądź anulacji nie zwracamy kosztów za pierwszą noc / za cały zarezerwowany pobyt".
4. Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej, oraz musi zostać potwierdzona przez operatora serwisu.
5. W przypadku jeśli Rezerwujący nie przyjedzie lub nie rozpocznie korzystania z usług w potwierdzonym terminie, a nie skontaktuje się wcześniej z Operatorem, Operator gwarantuje utrzymanie rezerwacji nie dłużej niż do godziny 11 dnia następnego.

VIII. DANE OSOBOWE

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.odkryjpolske.info Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych serwisu www.odkryjpolske.info oraz Operatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

IX. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji "Zgadzam się" oznacza, iż Rezerwujący rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Rezerwujący nie zaakceptuje warunków Regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu www.odkryjpolske.info.
©2019 Wszystkie prawa zastrzezone   OdkryjPolske.info | Wiadomosci
O nas | Kontakt Powered by PTQV